صدای تاریخ و فرهنگ

 

هم اکنون بشنوید:
خانه دوست - حسین علیشاپور
سپس می شنوید:
سینمای کوتاه | 62 دقیقه بعد
ایران در دوره ی قاجاریه | 133 دقیقه بعد
شعر انقلاب- سلمان هراتی | 154 دقیقه بعد
پوشاک در فرهنگ ایرانی | 178 دقیقه بعد
| 254 دقیقه بعد


برنامه های امروز
مدت: 24 

ساعت

 

درس های عبرت آموز تاریخ، نیاز انکار ناپذیر عموم ملت هاست به ویژه ملت هایی که در دوران دویست ساله تاریخ معاصر، شلاق بی رحم استعمار و استثمار و استبداد را چشیده و برای رهایی از سلطه پنهان و آشکار بیگانگان ناگزیر از مبارزات طولانی بوده اند و ملت بزرگ ایران ، یکی از چنین ملت هاست.

بشنوید...

 

ایمیل شما:

email icon